Je winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

STAG Salon Biotoop 9 december 2023

(Für Deutsch siehe unten)

Op 9 december 2023 is er weer een STAG-najaarssalon, ditmaal net buiten Groningen-stad, namelijk in De Biotoop in Haren. De Biotoop is een voormalige locatie van de Groningse Universiteit en sinds vele jaren een centrum waar kunstenaars kunnen wonen en werken, een ‘creatieve broedplaats’. In dit centrum is een mooie ruimte met een fijne vloer, prima om te dansen, met DJ Vincent van ‘ Laar!

Van 20.00 – 00.00 uur geopend, entree EUR 10,– maar als je STAG-donateur bent, krijg je korting en is de entree slechts EUR 7,50. Parkeren mag NIET op het terrein, maar aan de overkant van de Kerklaan achter het tankstation is een ruim en gratis parkeerterrein. Slechts 2 minuten lopen!

Adres: Kerklaan 30, Groningen, Vleugel F        Let op: aan de bar kun je alleen contant betalen.

——–

Am 9. Dezember 2023 wird es wieder einen STAG-Herbstsalon geben, dieses Mal etwas außerhalb der Stadt Groningen, nämlich im De Biotoop in Haren. Der Biotoop ist ein ehemaliger Standort der Universität Groningen und ist seit vielen Jahren ein Zentrum, in dem Künstler leben und arbeiten können, ein „kreativer Nährboden“. Dieses Zentrum hat einen wunderschönen Raum mit einem schönen Boden, ideal zum Tanzen, mit DJ Vincent van ‘t Laar!

Von 20:00 bis 00:00 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 10 EUR, aber als STAG-mitglieder erhalten Sie eine Ermäßigung und der Eintritt beträgt nur 7,50 EUR. Das Parken ist vor Ort NICHT erlaubt, es gibt jedoch einen großen und kostenlosen Parkplatz auf der anderen Seite von Kerklaan hinter der Tankstelle. Nur 2 Minuten zu Fuß!

Adresse: Kerklaan 30, Groningen, Vleugel F    Merke dir, dass mann an Bar nur mit Bargeld zahlen kanst.

Welke DJ draait wanneer?

Wil je weten wie er draait als jij wilt gaan dansen? Wij hebben vier huis-dj’s, elk met een eigen stijl, die een min of meer vaste week hebben. Soms kan er een wijziging zijn natuurlijk, maar hieronder het standaard schema. Wil je het zeker weten, kijk dan op onze facebookpagina!

1e vrijdag van de maand: DJ Joost Brunsting

2e vrijdag van de maand: DJ Wout

3e vrijdag van de maand: DJ Rogier

4e vrijdag van de maand: DJ Joop

Kijk voor een nadere kennismaking onder de knop ‘huis-dj’s’.

Indien er een vijfde vrijdag in een maand is, is de dj een verrassing!

Protocol buiten dansen/ Protokoll tanzen im Freien

(Deutsche Version scroll nach unten)

Het STAG-protocol met kaders om buiten te kunnen dansen i.v.m. Covid-19 is goedgekeurd door de Gemeente Groningen en de Veiligheidsregio Groningen. De gemeente heeft goed met ons meegedacht en ook meegeholpen een geschikte alternatieve locatie te vinden (Waagplein staat vol met terrassen) en we zijn heel blij met deze mogelijkheid.  Help ons en jezelf door je te houden aan dit protocol, zodat we de vergunning houden!

Hieronder de volledige tekst van het protocol. L

 

Protocol tangodansen in de openlucht

Dit protocol is opgesteld vanwege de Covid-19. Het Kabinet heeft per 1 juli 2020 kaders aangegeven waarbinnen dansactiviteiten weer (gedeeltelijk) mogelijk zijn. Dit protocol beschrijft de uitvoer van deze regels voor een openlucht dansactiviteit (milonga) georganiseerd door de Stichting Tango Argentino Groningen (STAG).

Onderstaande richtlijnen zijn opgesteld aan de hand van het door de RIVM/Rijksoverheid goedgekeurde Basisprotocol voor de Danssector en het protocol Verantwoord Sporten van NOC-NSF.

Algemene voor iedereen geldende gedragsregels:

 • Heb je klachten, blijf thuis!

Kom niet naar de milonga, ook niet om te kijken, als je klachten hebt.

 • Houdt 1,5 m afstand (uitzondering zie hieronder).
 • Houdt je aan de regels die gelden op de plaats waar je je bevindt.
 • Schudt geen handen, nies in je elleboog, gebruik papieren wegwerpzakdoekjes.
  
  

Regels voor dansers en niet-dansers:

 1. De aanwezige leden van het bestuur STAG zijn aanspreekpunt voor eenieder die vragen of opmerkingen heeft.
 2. De dansers moeten zich houden aan de aanwijzingen van het STAG-bestuur als organisator/vergunninghouder.
 3. De dansvloer is een aparte ruimte die gemarkeerd is met strepen op de vloer. Blijf daarbinnen tijdens het dansen.
 4. Dansers wordt gevraagd om zich te registreren op de lijst op de tafel bij de DJ (naam, e-mail en telefoonnummer).
 5. Er behoeft geen gezondheidscheck te worden toegepast (vanwege de kleinschaligheid van het evenement)
 6. Extra persoonlijke bescherming (mondkapjes, handschoenen) is niet verplicht, maar wie dat wenst kan ze natuurlijk gebruiken.
 7. Er mogen maximaal 16 paren tegelijk op de dansvloer. De organisatie let hierop en reguleert toegang indien noodzakelijk.
 8. Was je handen voor en na betreding van de dansvloer. Daartoe is handgel /wasgel beschikbaar.
 9. Alleen als je daadwerkelijk aan het dansen bent, ben je op de dansvloer.
 10. Alleen als je daadwerkelijk aan het dansen bent, geldt de 1,5m afstandsregel tussen het danspaar onderling niet.
 11. Indien je niet danst, is dus de 1,5m afstandsregel van kracht.
 12. Daar dit een buitenactiviteit is, behoeft je danspartner tijdens deze milonga niet perse je eigen partner danwel vaste partner/huisgenoot te zijn.
 13. Houdt bij het dansen altijd minimaal 1,5m afstand tot het naastgelegen paar.
 14. Om de onderlinge afstand te bevorderen, hebben we op de dansvloer 1 ronda (danscirkel).
 15. Na een tanda (set van 3 à 4 muziekstukken) moeten alle dansers van de vloer. De DJ zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid van het einde van een tanda.
 16. Indien je merkt dat er meer dan 16 paren willen dansen, dans dan geen twee tanda’s achter elkaar, zodat anderen ook gelegenheid krijgen om te dansen.
 17. Er is geen ruimte gecreëerd voor toeschouwers direct aan de zijkanten van de dansvloer. Ga daar dus ook niet zitten.
 18. Indien je niet danst, blijf dan niet langs de rand van de dansvloer staan, maar ga naar je stoel op een terras ernaast.
 19. Indien je op een terras zit, houd je je aan de richtlijnen van het horecabedrijf waar je op dat moment aanwezig bent.

Wees sociaal, geef elkaar de ruimte, houd je aan de regels. Doeslief!

Juli 2020

 

Das STAG-Protokoll mit Rahmenbedingungen für das Tanzen im Freien aufgrund von Covid-19 wurde von der Gemeinde Groningen und der Sicherheitsregion Groningen zugelassen. Die Gemeinde hat gut mit uns überlegt und auch geholfen, einen geeigneten alternativen Standort zu finden (der Waagplein ist voller Terrassen), und wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit. Helfen Sie uns und sich selbst, indem Sie dieses Protokoll einhalten, damit wir die Genehmigung behalten! Unter dem vollständigen Text des Protokolls.
Protokoll Tango Tanzen unter freiem Himmel. Dieses Protokoll wurde wegen des Covid-19 erstellt. Ab dem 1. Juli 2020 hat das Kabinett Rahmenbedingungen festgelegt, innerhalb derer Tanzaktivitäten (teilweise) wieder möglich sind. Dieses Protokoll beschreibt die Umsetzung dieser Regeln für eine von der Tango Argentino Groningen Stiftung (STAG) organisierte Tanzaktivität im Freien (Milonga). Die folgenden Richtlinien wurden auf der Grundlage des von RIVM / der Regierung genehmigten Basisprotokolls für den Tanzsektor und des Responsible Sports Protocol erstellt von NOC-NSF. 
Allgemeine Verhaltensregeln für alle:
Haben Sie Beschwerden, bleiben Sie zu Hause!
Kommen Sie nicht in die Milonga, auch nicht zum zuschauen, wenn Sie Beschwerden haben.
Halten Sie 1,5 m entfernt (Ausnahme siehe unten).

Schütteln Sie nicht die Hände, niesen Sie Ihren Ellbogen, verwenden Sie Einweg-Papiertücher.

 

Regeln für Tänzer und Nicht-Tänzer:

Die anwesenden Mitglieder des STAG-Vorstandes sind Ansprechpartner für alle, die Fragen oder Kommentare haben.
Die Tänzer müssen sich an die Anweisungen des STAG-Vorstandes als Veranstalter / Lizenzinhaber halten.
Die Tanzfläche ist ein separater Raum, der ist mit Streifen / Markierung auf dem Boden markiert. Bleiben Sie dort, während Sie tanzen.
Die Tänzer werden gebeten, sich auf der Liste auf dem Tisch beim DJ zu registrieren (Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer).
Es ist keine Gesundheitsprüfung erforderlich (aufgrund des geringen Umfangs der Veranstaltung).
Zusätzlicher persönlicher Schutz (Mundmasken, Handschuhe) ist nicht obligatorisch, aber diejenigen, die dies wünschen, können sie natürlich verwenden.
Maximal 16 Paare dürfen gleichzeitig auf der Tanzfläche sein. Die Organisation achtet darauf und regelt gegebenenfalls den Zugang.
Waschen Sie Ihre Hände vor und nach dem Betreten der Tanzfläche. Zu diesem Zweck steht Handgel / Waschgel zur Verfügung.
Nur wenn Sie tatsächlich tanzen, befinden Sie sich auf der Tanzfläche.
Nur wenn Sie tatsächlich tanzen, gilt die 1,5-m-Distanzregel zwischen dem Paar nicht.
Da dies eine Aktivität im Freien ist, muss Ihr Tanzpartner während dieser Milonga nicht unbedingt Ihr eigener Partner oder ständiger Partner / Mitbewohner sein.
Halten Sie beim Tanzen immer einen Mindestabstand von 1,5 m zum benachbarten Paar ein. Um die gegenseitige Distanz zu fördern, haben wir 1 Ronda (Tanzkreis) auf der Tanzfläche.
Nach einem Tanda (3 bis 4 Musikstücke) müssen alle Tänzer vom Tanzflache weggehen. Der DJ sorgt dafür, dass das Ende eines Tanda klar erkennbar ist.
Wenn Sie feststellen, dass mehr als 16 Paare tanzen möchten, tanzen Sie nicht zwei Tandas hintereinander, damit auch andere die Möglichkeit zum Tanzen haben.
Es wird kein Platz für Zuschauer sein direkt an den Seiten der Tanzfläche. Sitzen Sie also nicht dort.
Wenn Sie nicht tanzen, stellen Sie sich nicht auf den Rand der Tanzfläche, sondern setzen Sie sich auf eine Terrasse daneben.
Wenn Sie auf einer Terrasse sitzen, befolgen Sie die Richtlinien der Betrieb, wo Sie sind in diesem Moment befinden.
Seien Sie sozial, geben Sie sich gegenseitig Raum, halten Sie sich an die Regeln. Liebe Tango!
Juli 2020

 

 

STAG Voorjaarssalon De Twee Provincien

Wat hadden we geluk met het weer! Nog een beetje frisjes in de wind, maar de zon maakte het niet alleen mogelijk tussen het dansen door buiten te zitten,  ook het uitzicht op uitvarende bootjes wordt dan net wat leuker. Heerlijk gedanst op de muziek van Djosz! Erg blij met de goede opkomst, er waren ongeveer 100 dansers, lekker druk op de prima houten vloer. De reacties waren positief, we houden deze locatie zeker op ons lijstje voor een volgende keer. Kijk voor foto’s op facebook.

Festival-korting voor donateurs

STAG donateurs hebben natuurlijk altijd een streepje voor. Ook bij het komende jubileum-festival is er een voordeeltje te behalen! Bestel en betaal voor 1 september a.s. een milonga-pack en betaal geen EUR 54,– zoals op de festival-site vermeld, maar EUR 50,–!
Daarvoor heb je dan zes salons, inclusief de Grand Salon. Da’s toch mooi meegenomen!

Maak EUR 50,– over op het STAG rekeningnummer NL68ABNA 0849 398266 o.v.v. STAG-milonga-pack. De aanbieding geldt tot 1 september 2018.

Carnaval in Ocho

Afgelopen vrijdag was er weer een Carnaval getinte salon in de Ocho! Net als vorige keer was er een prijsje voor de mooist/gekst/origineelst uitgedoste gast en zie de grote foto: Peter won!

Meer foto’s in de albums, we hebben nog niet alles kunnen uploaden, meer volgt.

Jubileum STAG en festival

Iedereen weet het natuurlijk: dit jaar bestaat de STAG 25 jaar en dat willen we vieren. Het klapstuk wordt het voorgenomen festival, dat we het eerste weekend van oktober willen houden. Houdt dat weekend vast vrij in je agenda! Daarnaast zijn er door het jaar heen kleine en grotere evenementjes om te vieren dat de tango in Groningen springlevend is. Op deze site en via de nieuwsbrief en facebook houden we jullie op de hoogte van wat er komt en wat je niet mag missen. Tot dans!