Je winkelmand

Geen producten in de winkelmand

PRIVACYSTATEMENT VAN STICHTING TANGO ARGENTINO GRONINGEN

Dit Privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Tango Argentino Groningen (hierna te noemen STAG) verwerkt van haar donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan STAG verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacystatement te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacystatement door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
STAG, KvK nummer: 41012779
De functionaris ‘donateurbeheer’ is bereikbaar via e-mail: stagbestuur@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt STAG en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens + eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2 STAG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het donateurschap, het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere informatie over activiteiten van STAG. Verder gebruiken we deze gegevens, voor de verstrekking van door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van informatie.
b) STAG verstrekt jouw gegevens nooit aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.
3. Bewaartermijnen
STAG verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het donateurschap tot maximaal vijf jaar na afloop van dit donateurschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft STAG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, om te zorgen dat jouw gegevens veilig en ontoegankelijk voor derden buiten STAG zijn.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Je kunt te allen tijde aangeven dat je je persoonsgegevens wilt inzien, ontvangen, wijzigen of verwijderen. STAG zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, informeren over de verwerking van je verzoek.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met STAG.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop STAG je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris ‘donateurbeheer’.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacystatement kunnen worden gericht aan ons e-mailadres: stagbestuur@gmail.com

6. Wijzigingen
Dit Privacystatement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van STAG (www.tangogroningen.nl) bekend gemaakt.